Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Aflastning

Aflastning kan gives både som direkte støtte i forbindelse med barnet/den unge, eller det kan f.eks. være støtte til praktisk bistand i hjemmet.

Drejer det sig om aflastning af forældrene i hjemmet til at pleje og passe barnet, skal hjælpen ydes efter Servicelovens § 84, og kommunen skal levere hjælpen. Drejer det sig om direkte aflastning i forhold til barnet/den unge, f.eks. ledsagelse og praktisk hjælp til barnets fritidsaktiviteter uden for hjemmet, gives hjælpen som en del af merudgiftsydelsen efter § 41.

Der kan også gives støtte til forældre til praktisk bistand, så forældrene derved får mere tid til at give barnet omsorg og til at udføre de nødvendige opgaver i forhold til barnet. Denne form for aflastning skal vurderes efter Servicelovens § 83 eller § 84, og kommunen skal levere hjælpen.

Når hjælpen ydes som en del af merudgiftsydelsen, kan kommunen vælge at udbetale et beløb til familien, der så selv ansætter og aflønner en aflastningsperson, eller de kan vælge at udbetale lønnen direkte til aflastningspersonen, hvor familien indberetter det antal timer, der er ydet aflastning i. Forældrene er i begge situationer arbejdsgivere for aflastningspersonen.

Når der ydes tilskud til privat antaget hjælp, kan der normalt ikke antages personer, som er under 18 år. Der er ingen faste regler for, hvilken løn en hjælper/aflastningsperson skal have, men da det er et ansvarsfuldt job at passe et barn med cystisk fibrose, bør en hjælper som minimum lønnes efter satsen for uuddannede social- og sundhedshjælpere, svarende til løntrin 11.

Drejer det sig om aflastning i et eller flere døgn (med overnatning), bevilges støtten efter Servicelovens § 84 eller § 52, og aflastningen foregår enten i en privat familiepleje (en aflastningsfamilie) eller på et særligt aflastningssted. Aflastningen ydes efter § 84, når behovet for aflastning alene er opstået på grund af barnets eller den unges sygdom, og aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie, f.eks. for at give forældrene tid til eventuelle andre søskende, uden at barnet eller den unge med cystisk fibrose er til stede. Er der derimod tale om et behov for aflastning på grund af barnets eller den unges særlige behov for støtte, skal aflastningen ydes efter Servicelovens § 52, og der skal være gennemført en forudgående § 50 undersøgelse.

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR