Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sygedagpenge

Sygedagpenge er en økonomiske ydelse, som du får i en kortere periode, hvis du på grund af sygdom er helt eller delvist uarbejdsdygtig og har et indtægtstab.

Hvem kan modtage sygedagpenge?

Du kan få sygedagpenge, hvis du:

 • Er lønmodtager (herunder deltids- eller fleksjob)
 • Modtager arbejdsløshedsdagpenge
 • Er selvstændig/medarbejdende ægtefælle

Derudover er der en række betingelser, som du skal opfylde, bl.a. om hvor længe du har været i beskæftigelse.

Hvis du er i arbejde og får løn under sygdom, vil din arbejdsgiver anmode om sygedagpengerefusion fra kommunen via Nemrefusion.

Hvis du ikke får løn under sygdom, kan du selv anmode om sygedagpengerefusion fra kommunen via Nemrefusion.

Det er vigtigt at du giver din arbejdsgiver besked om at du er syg og skal sygemeldes, – normalt senest to timer efter, at du skulle være mødt på arbejde. Hvis din arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge eller løn de første 30 dage, skal din arbejdsgiver give kommunen besked senest 5 uger efter første fraværsdag for at kunne modtage refusion.

Ydelsen

Sygedagpengeydelsen kan højst udgøre 4.550 kr. pr. uge og højst 122,97 kr. pr time (2023).

Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?

Som hovedregel kan du få sygedagpenge i højest 22 uger inden for en 9-måneders periode.

Kommunen skal inden de 22 uger lave en vurdering af din helbredsmæssige situation, hvor der tages stilling til, om der er grundlag for at forlænge din sygedagpengeperiode (revurderingstidspunkt).

Der er 7 muligheder for forlængelse af sygedagpengeperioden

 1. Når kommunen på det foreliggende grundlag anser det for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,
 2. Når kommunen anser det for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger,
 3. Når du er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,
 4. Når kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, med henblik på at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,
 5. Når en læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom,
 6. Når der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller
 7. Når der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, 1. pkt., i lov om social pension, eller når kommunen har vurderet, at det er helt åbenbart, at en persons arbejdsevne ikke kan forbedres og sagen derfor ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt., i lov om social pension.

Kommunen skal løbende vurdere om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. Hvis kommunen vurderer at du efter 22 uger ikke opfylder en af de 7 betingelser for forlængelse, skal kommunen, før de stopper for udbetaling af dine sygedagpenge, har du ret til et jobafklaringsforløb, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og kommunen skal foretage en vurdering af, om du i stedet er berettiget til revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Under et jobafklaringsforløb får man udbetalt ressourceforløbsydelse i stedet for sygedagpenge. Ressourceforløbsydelsen er lavere en sats. Den svarer til niveauet for kontanthjælp og udbetales uafhængigt af formue og ægtefælle/samlevers indtægt.

Jobafklaringsforløbet er tilpasset den enkelte og skal forbedre dine forudsætninger for at komme i gang med arbejde eller uddannelse. Jobafklaringsforløbet tager udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Målet er, at du kommer i gang med et arbejde eller en uddannelse.

Delvis raskmelding

Hvis du under din sygemelding er i stand til at genoptage dit arbejde på nedsat tid, kan du delvis raskmelde dig, og arbejde de timer, som helbredsmæssige situation giver dig mulighed for. Du skal være sygemeldt i mindst 4 timer om ugen fra din ellers normale arbejdstid for at du fortsat er berettiget til sygedagpenge.

Partshøring og mulighed for at klage

Får du afslag på at forlængelse af din sygedagpengeperiode har du krav på at blive partshørt. Partshøringen har til formål, at du kan bidrage med dine bemærkninger til kommunens vurdering og de oplysninger, som kommunens vurdering bygger på. Kommunen skal forholde sig til dine bemærkninger inden, de træffer den endelige afgørelse.

Du har krav på at kommunen begrunder sin afgørelse og giver dig klagevejledning.

Du kan klage enten mundtligt eller skriftligt, men vi anbefaler at du gør det skriftligt og beder om en kvittering for at kommunen har modtaget din klage.

Du kan læse mere om reglerne om sygedagpenge på DUKHs hjemmeside (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet)

Socialrådgivning

"Hvilke muligheder er der, hvis jeg har svært ved at passe et fuldtidsjob?” ”Kan jeg få støtte til mine merudgifter, som følger af cystisk fibrose?” ”Hvordan foregår sagsbehandlingen hos kommunen?” Det er nogle af de spørgsmål, der ofte melder sig, når man har cystisk fibrose, eller når man er forælder til et barn med cystisk fibrose.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

 • Støt én gang
 • Støt fast
 • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR