Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forekomst samt karakteristik af kronisk nyresygdom blandt danske voksne med cystisk fibrose

Af Kristina Hooge Berg, medicinstuderende. Cystisk Fibrose Center, Rigshospitalet, København. Præsenteret på den 40. europæiske Cystisk Fibrose Kongres i Sevilla, Spanien

Vi har lavet et tværsnitsstudie over danske voksne patienter med CF fra Københavns CF-Center på Rigshospitalet i perioden 2013-2015. Vi har set på, hvad forekomsten af kronisk nyresygdom (CKD) er blandt disse, samt hvad der karakteriserer patienterne med kronisk nyresygdom (defineret som estimeret glomerulær filtrationsrate lig med eller under 60 mL/min/1.73m2). Estimeret glomerulær filtrationsrate (=hastighed) bruges til at bedømme nyrefunktionen, og beregnes ud fra patientens køn, alder og plasmakoncentration af kreatinin, angivet som milliliter per minut per 1,73 kvadratmeter legemsoverflade (mL/min/1,73 m2).

Vores resultater viser, at 11% af de 211 patienter, vi inkluderede, havde CKD, og efter at have ekskluderet de lungetransplanterede individer, faldt forekomsten til 2,7%. Patienter med CKD var generelt ældre, havde diabetes og længere varighed af kronisk infektion og et højere livsforbrug af IV-aminoglykosider sammenlignet med patienter uden CKD. Aminoglykosid er en form for antibiotikum, som ofte bruges i behandlingen.

Vi fandt således, at forekomsten af CKD er høj blandt danske voksne CF-patienter, og at forekomsten er relateret til alder, diabetes, kronisk infektion, transplantation og aminoglykosidforbrug. Vores resultater lægger op til, at yderligere longitudinelle studier undersøger en direkte årsagssammenhæng mellem disse karakteristika og udvikling af CKD (dvs. undersøger CKD prædiktorer).

Se videopræsentation:

Nyrer

Som en multiorgan sygdom rammer cystisk fibrose også nyrerne, og derfor støtter Cystisk Fibrose Foreningen forskning relateret til nyrefunktioner. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem