Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Generalforsamling

Cystisk Fibrose Foreningens ordinære Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.

I 2024 afholdes Generalforsamlingen den 29 april i Århus.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med seks ugers varsel.

Generalforsamlingen holdes skiftevis hvert andet år vest for Storebælt og hvert andet år øst for Storebælt.

Generalforsamling 2024

Generalforsamling for Cystisk Fibrose Foreningen afholdes d. 29. april 2024 på Comwell Aarhus kl. 18-20. Deltagelse kan ske ved fysisk eller online fremmøde. 

Vil du deltage i Generalforsamlingen, så tilmeld dig her senest den 12. april 2024

Så kan du også deltage i vores spændende foredrag med psykolog Lotte Munkholm Højfeldt kl. 17-18 til årets Generalforsamling

 

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede Årsrapport til godkendelse.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  – A. Valg af 1 medlem med cystisk fibrose. Dette valg gennemføres kun såfremt, der ikke allerede er et medlem med cystisk fibrose i bestyrelsen, som ikke er på valg.
  – B. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af to suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Godkendelse af kontingent.
  Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
 8. Eventuelt

Endelig dagsordenen for Foreningens Generalforsamlingen 2024 kan findes her. 

 

Regnskab

Forslag til revideret Årsrapport 2023 til godkendelse på Generalforsamlingen 2024 kan findes her. 

 

Valg til bestyrelsen

Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, der består af ni medlemmer. Fem af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. Genvalg kan finde sted. (Der vælges tre medlemmer i lige år og to i ulige år).

 • Det tilstræbes, at der er et medlem med cystisk fibrose blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
 • Valgbare til de øvrige bestyrelsesposter, der skal vælges på generalforsamlingen, er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Hvis der allerede er et eller flere medlem(er) med cystisk fibrose i bestyrelsen, vil der ikke være særskilt valg af bestyrelsesmedlem med cystisk fibrose. Der vil derfor kun være en valghandling for valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges blandt personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Der vælges tre medlemmer i lige år og to i ulige år. Der kan derfor stemmes på op til to af de opstillede kandidater i ulige år og tre i lige år.

Her kan du se kandidaterne til bestyrelsen 2024. 

Kandidatur til bestyrelsen kan ikke meldes på Generalforsamlingen og frist for opstilling for 2024 er 27. marts 2024. Kandidater til Suppleanter til bestyrelsen kan melde deres kandidatur på Generalforsamlingen. 

 

Forslag fra medlemmer

Forslag fra medlemmerne skal sendes til sekretariatet på mail info@cff.dk senest fire uger før. For Generalforsamlingen 2024 er frist for forslag derfor senest d. 27. marts 2024. 

Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest to uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden for Generalforsamlingen 2024 kan ses her. 

Stemmeret og afstemning

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er de medlemmer, der har betalt kontingent for et personligt medlemskab eller et familiemedlemsskab for det foregående kalenderår samt medlemmer, som har livsvarigt medlemskab.

Der stemmes online. For at kunne stemme skal du være tilmeldt og have oplyst det mobiltelefonnummer, du gerne vil benytte, når du afgiver din stemme.

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Læs mere om afstemning ved fuldmagt i næste afsnit.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17.

Fuldmagt

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt.  Når der er indkaldt til generalforsamling kan du udfylde en formularen via link.

Opstilling til bestyrelsen

Opstilling til bestyrelsen foregår ved at udfylde online opstillingsformular. Opstillingsformularen lægges på hjemmesiden senest otte uger før generalforsamlingen.

Opstillingsformularen skal være sekretariatet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. De opstillede kandidater offentliggøres løbende og senest to uger før generalforsamlingen.

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer i ulige år og tre i lige år. Valgbare til de to/tre bestyrelsesposter er personer med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose.

Hvis du overvejer at stille op til bestyrelsen kan du læse mere om opgaven som bestyrelsesmedlem her.

Du kan her se, hvilke medlemmer, der har stillet op til bestyrelsen til Generalforsamlingen 2024.

 

Retningslinjer for deltagelse på mødet for personer med cystisk fibrose

OBS: På grund af risiko for krydsinfektion er det desværre ikke alle med cystisk fibrose, der kan deltage. Du kan læse retningslinjerne for deltagelse på møder her.

Om foreningen

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til cystisk fibrose, og formidler historier fra dagligdagen om livet med sygdommen. Her kan du læse alt fra foreningens arbejde med forskning, mærkesager til organisatoriske oplysninger og medlemsfordele. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

 • Støt én gang
 • Støt fast
 • Bliv medlem

Det sker

Hvad er seneste nyt i forhold til cystisk fibrose, og er der arrangementer som kunne være interessante for dig? Det er bare lidt af det du får svaret på her.

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR