Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Uddannelse

Som studerende med cystisk fibrose har du måske oplevet særlige udfordringer i forbindelse med dit studie. Måske er der perioder med ekstra meget fravær på grund af indlæggelse, behandlingsforløb, mange ambulante kontroller eller øget træthed. Måske oplever du, at uddannelsesinstitutionen ikke har tilstrækkelig viden om hvad cystisk fibrose er, og derfor ikke har den nødvendige forståelse for de behov, sygdommen kan medføre. Du kan på denne side finde information om vejledningsmateriale og støttemuligheder.

Vejledningsmateriale til studerende og uddannelsesinstitutioner

Dansk Center for Undervisningsmiljø har i 2022 udgivet et nyt vejledningsmateriale, som skal bidrage med viden om de udfordringer og behov det kan medføre at have en funktionsnedsættelse eller en kronisk sygdom, herunder cystisk fibrose. Målet er at forbedre vilkårene for studerende som har en funktionsnedsættelse eller en kronisk sygdom. Cystisk Fibrose Foreningen har bidraget med information til vejledningsmaterialet.

Vejledningsmaterialet omfatter blandt andet en publikation med generel information og opmærksomhedspunkter målrettet uddannelsesinstitutionerne, studievejledere og undervisere når de møder studerende som har en funktionsnedsættelse eller en kronisk lidelse. Publikationen indeholder også anbefalinger til, hvordan man som underviser kan støtte studerende med funktionsnedsættelser/kronisk sygdom. Materialet indeholder desuden en beskrivelse af 47 fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Derudover er der udgivet to pjecer med information fra vejledningsmaterialet i kondenseret form. En til ansatte ved uddannelsesinstitutionerne og en til studerende.

Cystisk fibroseforeningen har bidraget til materialets beskrivelse af cystisk fibrose og de særlige behov, der kan være når man er studerende og har cystisk fibrose.

Min studieplan.dk

Vejledningsmaterialet er integreret i den digitale platform minstudieplan.dk som er en platform, hvor man som studerende kan opbygge sin studieplan, dele den med studievejlederen, og få notifikationer om vigtige datoer og dokumenter – alt sammen med det formål at skabe et mere sammenhængende uddannelsesforløb ved at samle alt ét sted, og få et mere visuelt overblik.

Du kan finde det nye digitale planlægningsværktøj her Min studieplan.

 

Handicaptillæg SU

Unge med cystisk fibrose, der netop har forladt skolesystemet, skal som hovedregel klare sig for SU, når de uddanner sig. Men der er også mulighed for at søge økonomisk støtte gennem reglerne om handicaptillæg til SU.

Studerende på videregående uddannelser med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som har meget betydelige begrænsninger i evnen til at påtage sig erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen, kan få et tillæg til SU. Tillægget kompenserer for den manglende mulighed for at have en indtægt ved siden af SU og er på 9.372 kr. pr. måned før skat i 2023.

Hvis du er studerende på en erhvervsuddannelse udgør tillægget 5.878kr. om måneden før skat i 2023.

Ungdomsuddannelser (som f.eks. gymnasieuddannelser, HF, HHX, HTX) regnes ikke for videregående uddannelser, og du kan derfor ikke få handicaptillæg til disse uddannelser. Du kan finde en liste over videregående uddannelser på su.dk.

Læs mere om betingelserne for handicaptillæg samt hvordan du søger her.

Revalidering

Unge med cystisk fibrose kan i helt særlige situationer være berettigede til revalideringsstøtte. Det fordrer, at du har en betydelig funktionsnedsættelse og dermed betydelige begrænsninger i arbejdsevnen. Udover dette er det også en betingelse, at støtten skal kunne føre til hel eller delvis selvforsørgelse. Man skelner mellem to forskellige former for revalidering: revalidering og forrevalidering.
Revalidering kan gives til borgere, som har begrænsninger i arbejdsevnen, når:

  1. Øvrige beskæftigelsesrettede indsatser efter Lov om Aktiv Beskæftigelse eller andre indsatser efter anden lovgivning ikke er tilstrækkeligt til, at du kan komme til at forsørge dig selv, og
  2. Du kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet, så dine muligheder for at forsørge dig selv og din familie forbedres.

Forrevalidering

Når kommunen har truffet afgørelse om at du er berettiget til revalidering kan den første fase af revalideringen bestå i en forrevalidering – det er aktiviteter som kan være med til at afklare og fastlægge det konkrete erhvervsmæssige sigte for den videre revalidering. Det kan fx bestå af virksomhedspraktik.

Revalidering

Revalideringen – revalideringsforløbet er det, der skal bidrage til at du bliver selvforsørgende og kommer i job.

Forud for bevilling af revalidering udarbejdes i samarbejde med dig ”Min plan” som er en plan, der skal bidrage til overblik over mål, indsatser, aftaler og status over løbende og afsluttede indsatser. Kommunen har pligt til at udarbejde ”Min plan”.

Økonomisk støtte under revalidering

Udgangspunktet er, at unge under 30 år skal forsøge sig med Statens Uddannelsesstøtte, SU. Hvis du er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, vil du skulle søge om uddannelseshjælp.

Hvis du er over 30 år eller har en kompetencegivende uddannelse, vil du skulle søge om kontanthjælp.

Hvis du er bevilget revalidering med en jobplan, vil kommunen tage stilling til hvad, du har ret til i revalideringsydelse. Revalideringsydelsen udgør i 2023: 19.741 kr. om måneden.

Hvis du er under 30 år kan du have ret til dagpengenes maksimale beløb. Det gælder f.eks. hvis du har forsørgerpligt overfor hjemmeboende børn eller hvis du før revalideringen har haft indtægter i mindst 6 måneder, der overstiger det maksimale beløb.

Hvis du ikke har ret til det maksimale beløb, er der forskellige satser, som bl.a. afhænger af, om du forsørger hjemmeboende børn, er hjemmeboende, og om du er over eller under 25 år.

Særlige udgifter (undervisningsmaterialer, hjælpemidler m.m.)

Revalidender under forrevalidering eller under revalidering efter en fastlagt jobplan kan få tilskud til de hjælpemidler m.m., som er nødvendige for at gennemføre uddannelsen. Ved hjælpemidler forstås f.eks. undervisningsmateriale og arbejdsredskaber. Der kan desuden gives hjælp de særlige udgifter, der er en nødvendig følge af uddannelsen, og som er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Siden er opdateret den 12. april 2023

Kvinde som nyser

Retningslinjer for at undgå krydsinfektion

Retningslinjerne er udarbejdet af Cystisk Fibrose Foreningens lægeråd, der består af repræsentanter fra Cystisk Fibrose Centrene i Skejby og København.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem
Barn med maske

Brug os

Brug Cystisk Fibrose Foreningen. Vi har nemlig en lang række tilbud til dig.

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR